HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

BESKRIVNING AV ARBETET

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

BILDGALLERI

Länk till
KYRKANS FÖREMÅL
beskrivande lexicon 2015Avskrifter av
Snabbinventeringar 1828-30
Originalen finns på ATA

En bra inventarieförteckning är guld värd.

Sveriges kyrkor är fulla av fantastiska föremål. Till skillnad från museerna använder Svenska kyrkan sina föremål till det de ursprungligen är ämnade för – de används i gudstjänst, kyrkliga handlingar och församlingsliv. Inventarierna representerar stora värden (både ekonomiska och kulturhistoriska) och hanteringen av dem medför både möjligheter och ansvar. Det gäller nästan alltid föremål som är en del av det svenska kulturarvet, föremål som funnits och brukats i kyrkan under lång tid.

Församlingens inventarieförteckning skall ses som ett arbetsinstrument. En handling som skall förenkla vardagen för de anställda och förtroendevalda som arbetar i kyrkan.

En väl förd och uppdaterad inventarieförteckning är numera en förutsättning för att få kulturantikvarisk ersättning för konserveringsarbeten och underhåll av föremålen.

 

Vad får församlingen när INVENTARIA utför arbetet?
En komplett förteckning över alla kulturhistoriskt och konsthistoriskt intressanta föremål i kyrkan.

 

Digitala fotografier av hög kvalitet på samtliga föremål i förteckningen med detaljbilder som underlättar identifikation. Bilderna läggs antingen in i inventarieprogrammet eller finns som ett tillägg.

 

Arbetet utförs snabbt och korrekt.

 

En rapport om hur arbetet har fortlöpt och om det finns några frågor eller kommentarer till inventariet. I rapporten finns även upptaget de föremål som av någon anledning inte förtecknats eller inte återfunnits vid inventeringen.

 

För att underlätta det fortsatta arbetet med inventarieförteckningen ingår fri telefonsupport

 

 

 

Kulturminneslagen
Kulturminneslagen föreskriver att det i varje församling skall finnas en väl förd och uppdaterad förteckning och att inventering skall ske minst vart 6e år eller vid byte av kyrkoherde eller ansvarig förtroendevald.

Enligt Kulturminneslagen skall en kopia av förteckningen lämnas till Länsstyrelsen. Detta underlättas av en digital förteckning, med bilder, som enkelt kan uppdateras och skrivas ut eller sändas digitalt.

Församlingarna kan söka kyrkoantikvariskt bidrag för konservering och restaurering av föremål som finns upptagna i förteckningen.

Fast inredning behöver inte finnas med i inventariet eftersom den är skyddad av byggnadsminneslagen. Det kan ändå finnas skäl att ta med vissa delar av den fasta inredningen. Har församlingen ett ärende som gäller t ex kyrkans predikstol kan det vara enkelt att slå upp den i inventarieförteckningen där den både finns beskriven i text och bild.

 

En bild som visar keramiska varor, dekorerat, flera, porslin

Automatiskt genererad beskrivning

Brudkrona förgyllt silver skänkt 1913. S:ta Ragnhilds kyrka, Södertälje Pastorat
Foto AJvP